הסכם שנערך ונחתם ביום ההצטרפות

בין: טיק טק טכנולוגיות שחזור מידע בע”מ (להלן:”טיק טק”)

מצד אחד

לבין: הדילר המצטרף בטופס ברישום

(להלן:”הדילר”)

מצד שני

הואיל וטיק טק הינה חברה לשחזור מידע והצלת נתונים (להלן: השירותים)

והואיל: והדילר מעונין לשמש כמפנה ומשווק של השירותים.

והואיל: וטיק טק מסכימה להיעזר בשירותי הדילר לצורך שווק והפצה של השירותים
או חלקם, כמפורט ברשימה המצורפת כנספח א’ להסכם זה (להלן:”השירותים”), הכל בכפוף ובהתאם לתנאי ולהוראות הסכם זה;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. הצהרת הדילר
הדילר מצהיר בזה כדלקמן:

2.1  כי הוא בעל ידע, נסיון וכישורים המתאימים לביצוע ההפצה, השווק והמכירה של השירותים.

2.2  כי ידוע לו כי בנוסף לשימוש בשירותיו על פי הסכם זה מעסיקה טיק טק עובדים שלה כאנשי מכירות וכן כי טיק טק התקשרה או עומדת להתקשר עם מפיצים נוספים להפצת השירותים וכי הסכם זה אינו מקנה למפיץ כל בלעדיות שהיא בקשר עם הפצת השירותים כאמור;

2.3  כי הוא בעל תעודת עוסק מורשה על פי חוק מס ערך מוסף, תשל”ו – 1976;

2.4  כי הוא מנהל ספרים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול פנקסי חשבונות ותשלום חובות מס), התשל”ו – 1976 וכי הוא מתחייב להמציא לטיק טק אישורים על ניהול ספרים על פי החוק הנ”ל, או פטור מלנהל ספרים על פי החוק הנ”ל;

2.5  כי הוא מתקשר עם טיק טק בהסכם כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין וכי אין ולא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין טיק טק לבינו או בין טיק טק לבין כל עובד או מועסק על ידו, וכמו כן כי אין בהתקשרות זו עם טיק טק כדי להסמיכו כנציג רשמי ו/או סוכן רשמי של טיק טק.

3. התחייבות הדילר
הדילר מתחייב בזאת כדלקמן:

3.1 לפעול בשקדנות, במסירות ובנאמנות לצורך הפצת השירותים על פי הסכם זה ולעשות את מירב המאמצים לקידום והרחבת ההפצה והמכירה של שירותים אלה.

3.2  לדווח לטיק טק בזמן סביר מראש על כל לקוח פוטנציאלי אשר עמו הוא עומד להתקשר וכלפיו הוא עומד להתחייב בשם טיק טק, ולפעול בעניין ההתקשרות כאמור על פי סעיף 5 להלן.

3.3 כי במשך תקופת הסכם זה ולאחר סיומו, לא יגלה ולא יעשה שימוש בכל מידע ו/או סוד שנועדו לו במהלך שירותיו לטיק טק ואשר יש בהם משום סוד מסחרי של טיק טק.

3.4 ידוע לדילר כי המשלוח של המדיה ו/או הציוד אל מעבדות טיק טק ובחזרה – אינו באחריות טיק טק, גם אם טיק טק משלמת בעבור המשלוח. הלקוח מתחייב להקפיד בנושא אריזת הדיסק בצורה זהירה, בהתאם להוראות טיק טק (לפרטים מלאים – לחץ כאן).   במידה ונדרש לבטח את המשלוח – על הדילר להודיע מראש , בכתב או בדוא”ל, לטיק טק על ערך המשלוח, וטיקטק תשלח לדילר את עלות הביטוח לאישורו בכתב או בדוא”ל.

3.5 במידה והדילר שולח לטיק טק מספר מדיות באותו משלוח – עליו לסמן כל מדיה בצורה ברורה כדי למנוע זיהוי שגוי של הדיסקים, ובמיוחד החלפה של של הדיסקים בין הלקוחות השונים.

4. פרסום והסברה

4.1  טיק טק תספק לדילר על חשבונה חומר הסברה ודברי פרסום, בתכנים ובזמנים הנחוצים לפי דעתה לצורך קידום הפצת השירותים ע”י הדילר.

4.2  הדילר מתחייב, כי לצורך הפצת השירותים על פי הסכם זה יעשה שימוש אך ורק בפרסומים ובחומר אשר יסופקו לו ע”י טיק טק, וכי לא יעשה שימוש בפרסומים וחומר מטעמו או כל פרסומים השונים מאלה שסופקו לו ע”י טיק טק וכן לא ישנה את פרסומים והחומר שסופקו לו ע”י טיק טק, למעט ציון שמו ותפקידו כדילר.

4.3  כל עוד הסכם זה בתוקף תדאג טיק טק לפרסם באופן ובמדיה הנדרשים על פי דעתה את עובדת היות הדילר מפיץ של השירותים הניתנים ע”י טיק טק.

5. התקשרות עם לקוחות

5.1 הדילר ימציא לטיק טק מעת לעת רשימות מפורטות של לקוחות פוטנציאלים להם יש ברצונו לשווק את השירותים לאישורה של טיק טק, הן באמצעות טלפון / פקס / דוא”ל.

5.2  לאחר קבלת אישור טיק טק כאמור לעיל, יצור נציג מכירות של טיק טק קשר עם הלקוח הפוטנציאלי לצורך אפיון צרכיו והחתמתו על הסכם הזמנת שרותים של טיק טק (מחירים ותנאים יקבעו ע”י נציג טיק טק בלבד).

5.3  במשך תקופת ההפצה יעשה הדילר כל מאמץ שיידרש כדי להביא לידי התקשרות הלקוחות שאושרו כאמור בסעיף 5.2 עם טיק טק.

5.4 מוסכם כי הלקוחות עימם תתקשר טיק טק באמצעות הדילר הינם לקוחות טיק טק בלבד ואינם לקוחות הדילר לצורך מתן השירותים הללו. הלקוחות יחויבו בגין השירותים ע”י טיק טק, על פי תעריפי טיק טק לשירותים אלה כפי שיהיו מעת לעת.

5.5 במידה והדילר משלם בעבור העבודה בצורה ישירה – על הדילר לבצע הסכם מקביל מול הלקוח הסופי שלו – באחריותו בלבד.

6. תקופת ההסכם

תקופת הסכם זה אינה מוגבלת, אך לכל אחד מהצדדים הזכות להביאה לידי סיום בכל עת ובלבד שיודיע על כך למשנהו בכתב 7 ימים מראש.
מוסכם כי הודעת טיק טק על סיום ההסכם לא תזכה את הדילר בכל תמורה, פיצוי ו/או סעד שהם.

7. שונות

7.1 הסכם זה הינו אישי והדילר אינו רשאי להעביר ו/או להמחות במישרין ובין בעקיפין את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם זה לאחר או אחרים כלשהם.

7.2 מוסכם בזה כי הוראת סעיפים 3, 2, 6 יחשבו כתנאים יסודיים ועיקריים והפרת איזה מהם תחשב כהפרה יסודית של הסכם זה כמשמעותה על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א 1970.

7.3 שום ויתור או הימנעות מפעולה במועדה, מתן הנחה או אורכה לא יחשבו כויתור על זכות מזכויותיו של כל צד להסכם זה ולא ישמשו מניע מפני תביעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

7.4 כותרות הסעיפים ניתנו לצורך התמצאות בלבד ואין ללמוד מהם על פרשנות ההסכם או של כל  הוראה מהוראותיו.

7.5 לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה, אלא אם נעשה מראש בכתב ונחתם ע”י כל הצדדים להסכם זה.

7.6 עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא יחזיר הדילר לטיק טק כל חומר וציוד שנמסרו לו ע”י טיק טק ונותרו ברשותו.

7.7 כתובות הצדדים להסכם זה הן קבוע במבוא לו. הודעה שתשלח בדואר רשום לפי אחת מן הכתובות הנ”ל תחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הנמען בתום 72 שעות ממועד שידורה, ואם  נמסרה ביד בעת מסירתה.

7.8 נספח א’ ונספח ב’ להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו.

7.9 טיק טק מתחייבת לשמירת סודיות החומר הנמסר אליה. לא יעשה במידע כל שימוש. בסיום העבודה ואם לא נקבל בקשה שונה מהלקוח –  תוצרי השחזור יושמדו תוך 7 ימי עבודה. ע”פ סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, אין חובה חוקית למסור את המידע לחברת טיק טק. המידע שנמסר לטיק טק לצורך מתן השירות, ישמר בסודיות ולא יועבר לצד ג’.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

טיק טק הדילר

____________                                                       __________

נספח א’ להסכם למפיץ שירותים של טיק טק

להלן השירותים הכלולים בהסכם זה:

שיחזור מידע והצלת נתונים, מכל סוגי המדיות ומערכות ההפעלה.
שחזור חקירתי
השמדת מידע
המרת מידע

נספח ב’ – חישוב עמלת המכירות של הדילר

עמלת מפיץ

איך מחושבת העמלה ?
10% עמלת דילר (או הנחה) ינתנו בגין כל שחזור שיפנה הדילר אל טיק טק.

הערות:
העמלה תשולם לאחר פרעון התשלום על עבודת שחזור שהתבצעה בפועל. לא תשולם עמלה כלשהיא על בדיקות לשחזור נתונים.
העמלה תשלח ע”י צ’ק לתשלום ש + 30 או בהעברה בנקאית , עבור חשבונית שימציא הדילר בצרוף אישורי ניכוי מס וניהול ספרים ע”פ חוק.
את החשבונית ישלח הדילר בתוך שנתיים מיום ביצוע העבודה. חשבונית שתשלח על עבודה שהיתה בתקופת זמן מעל שנתיים – לא תזכה בעמלת דילר.
תנאי לקבלת העמלה – רישום מוקדם של הדילר לפני קבלת הצעת המחיר לשחזור. במידה והדילר ירשם לאחר קבלת הצעת המחיר לשחזור – לא תנתן עמלה.