הסכם

  1. הנני מוסר לחברת טיק טק טכנולוגיות בע”מ (להלן: “טיק טק”) מדיה, כמפורט בטופס זה, לצורך בדיקה האם ניתן לשחזר מידע דיגיטלי. מחיר השיחזור נקבע על פי משך הזמן שלוקח לשחזר את המדיה, וע”פ הציוד הנדרש לצורך השחזור.  אחר הגעת הציוד למעבדת טיק טק, תבוצע בדיקה והערכת מחיר השחזור. במידה והמדיה מגיעה לבדיקה לאחר פתיחה פיזית – עלות מינימום לבדיקה 500 ש”ח . ניתן לשלוח את המדיה חזרה ללקוח, במידה והוא לא מעוניין לשחזר –  בתשלום.
  2. טיק טק מתחייבת לשמירת סודיות החומר הנמסר אליה. לא יעשה במידע כל שימוש. בסיום העבודה ואם לא נקבל בקשה שונה מהלקוח –  תוצרי השחזור יושמדו תוך 7 ימים. ע”פ סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, אין חובה חוקית למסור את המידע לחברת טיק טק. המידע שנמסר לטיק טק לצורך מתן השירות, ישמר בסודיות ולא יועבר לצד ג’.
  3. אין טיק טק אחראית בכל דרך על הציוד ו/או המידע הנשלח בדרכו אליה או בדרך חזרה למזמין. האחריות למשלוח לטיק טק וחזרה תחול על המזמין בלבד, גם אם השליחות תשולם על חשבון טיק טק.הלקוח מתחייב להקפיד בנושא אריזת הדיסק בצורה זהירה, בהתאם להוראות טיק טק (לפרטים מלאים – לחץ כאן). במידה והלקוח מעוניין לבטח את המשלוח – באחריותו לשלוח לטיק טק הודעה בדוא”ל או בפקס על הערך הנדרש, וטיק טק תעביר ללקוח הצעת מחיר לביטוח המשלוח לאישורו, בטרם יבוצע המשלוח.
  4. המזמין מאשר כי המידע האגור במדיה, נמצא בחזקתו ברשות, ואין מניעה חוקית שטיק טק תשחזר אותו עבור המזמין.
  5. הזמנה זו הינה חלק בלתי נפרד מהעבודה על כל חלקיה ונספחיה. הזמנה זו תצורף לדו”ח ביצוע העבודה ותהיה חלק בלתי נפרד ממנו. דו”ח ביצוע העבודה בצרוף מסמך זה יהווה יחדיו ראייה מכרעת לביצוע כל פרטי השירות הנקובים בו ולהסכמת המזמין והחותם מטעמו לכל פרטי הזמנה זו. לצורך הזמנה זו המזמין ו/או החותם מטעם המזמין כולל גם כל מי שחתם בין כמזמין, בין כפונה ובין כמאשר על ההזמנה מטעם המזמין ולשון יחיד כוללת במשמע גם רבים וכך גם לשון רבים כוללת במשמע יחיד.
  6. מובהר בזאת שמלוא התמורה עבור השרות צריך להיות משולם בטרם מתן השרות. במידה ומלוא התמורה בגין השרות לא תשולם בטרם מתן השרות, תוכל טיק טק לסרב לבצע את העבודה או כל חלק ממנה, וזאת מבלי שהדבר יחשב כהפרת ההתקשרות בין המזמין ובין טיק טק, ומבלי שתהא למזמין כל זכות תביעה בגין הסרוב לבצע את העבודה או כל חלק ממנה. לחילופין,  תוכל טיק טק לבצע את העבודה ולעכב תחת ידיה את החומרה ו/או כל ציוד אחר של המזמין שהושאר אצלה על תשלום מלוא התמורה. זכות עכבון זו תתוסף על כל זכות עכבון העומדת לרשות טיק טק מכוח הדין. על האמור הינו מבלי לפגוע בזכותה של טיק טק לדרוש ו/או לתבוע מהמזמין תשלום עבור על העבודה או חלק ממנה שכבר בוצע בצירוף הצמדה וריבית כחוק על כל עיכוב. התשלום יבצוע על פי המחיר שאותו אישר המזמין בטרם מתן השרות.
  7. הזמנה זו תומצא למזמין, לרבות באמצעות פקסימליה, תחתם על ידו ותוצא בחזרה לטיק טק כשהיא חתומה. החותם מטעם המזמין יציין לצד חתימתו את שמו, כתובתו ומספר הזהות שלו וכן יאשר כי הינו מוסמך לחייב את המזמין בהזמנה זו וכי במידה ויסתבר שלא היה מוסמך לכך ו/או במידה והמזמין לא יקיים את התחייבותיו על פי הזמנה זו מכל סיבה שהיא, יהא חייב באופן אישי בקיום כל התחייבויות המזמין על פי תנאי הזמנה זו. החבות על פי נסוח סעיף זה תוטל על המזמין גם אם לא ציין את פרטיו ו/או מחק את האישור שלצד חתימתו.
  8. במידה ולא תידרש החומרה חזרה על ידי המזמין בתוך תקופה של 60 יום מקבלת החומרה בטיק טק, אזי תוכל טיק טק להעבירה לרשותה לצורך השמדה או מכירה לחלקים ללא כל הודעה נוספת למזמין. במקרה כזה לא תחול כל חבות שהיא מצד טיק טק כלפי המזמין והמזמין יחשב כמי שזנח את החומרה וויתר על זכויותיו ביחס אליה לרבות זכות תביעה מכל מין וסוג שהוא לרבות הזכות לקבלת מידע אודות החומרה. המזמין מביע את הסכמתו לקבל מידי חודש מגזין בנושא שחזור מידע מחברת טיק טק.
  9. ידוע למזמין כי המדיה שהעביר לטיק טק עשויה להיות פגועה ו/או המידע אשר נמצא עליה כבר נמחק ללא יכולת שיחזור. המזמין מאשר כי על טיק טק לא חלה כל אחריות לגבי החמרה במצב המדיה ו/או מחיקה של מידע מהמדיה, וזאת מכל סיבה שהיא. אין טיק טק אחראית על נזק שיגרם כתוצאה מאובדן מידע אשר היה ברשותה, מכל סיבה שהיא. תקרת הגבלת האחריות של טיק טק לנזק כלשהו , תהיה בסכום כספי של עלות בדיקת השחזור.
  10. כל המחירים הנקובים לעיל לא כוללים מע”מ.