הסכם

 1. הנני מוסר לחברת טיק טק טכנולוגיות בע”מ (להלן: “טיק טק”) מכשיר כמפורט, לצורך שחזור המידע, ע”פ המחירים והתנאים המופיעים בטופס ההזמנה.  ניתן לשלוח את המכשיר חזרה ללקוח, במידה והוא לא מעוניין לשחזר –  בתשלום.
 2. טיק טק מתחייבת לשמירת סודיות החומר הנמסר אליה. לא יעשה במידע כל שימוש. בסיום העבודה ואם לא נקבל בקשה שונה מהלקוח –  תוצרי השחזור יושמדו תוך 7 ימים. ע”פ סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, אין חובה חוקית למסור את המידע לחברת טיק טק. המידע שנמסר לטיק טק לצורך מתן השירות, ישמר בסודיות ולא יועבר לצד ג’.
 3. אין טיק טק אחראית בכל דרך על המכשיר ו/או המידע האגור בו, בדרכו אליה או בדרך חזרה למזמין. האחריות למשלוח לטיק טק וחזרה תחול על המזמין בלבד, גם אם השליחות תשולם על חשבון טיק טק.הלקוח מתחייב להקפיד בנושא אריזת המכשיר בצורה זהירה, בהתאם להוראות טיק טק (לפרטים מלאים – לחץ כאן). במידה והלקוח מעוניין לבטח את המשלוח – באחריותו לשלוח לטיק טק הודעה בדוא”ל או בפקס על הערך הנדרש, וטיק טק תעביר ללקוח הצעת מחיר לביטוח המשלוח לאישורו, בטרם יבוצע המשלוח.
 4. המזמין מאשר כי המכשיר והמידע האגור בתוכו, שייכים לו, ואין מניעה חוקית שטיק טק תשחזר אותו עבור המזמין. המזמין יספק את הסיסמאות הנדרשות לביצוע העבודה.  אי מסירת הסיסמאות לא יאפשר את ביצוע העבודה והמזמין יחויב בעבור המשלוחים לטיק טק ובחזרה ללקוח.
 5. הזמנה זו הינה חלק בלתי נפרד מהעבודה על כל חלקיה ונספחיה. הזמנה זו תצורף לדו”ח ביצוע העבודה ותהיה חלק בלתי נפרד ממנו. דו”ח ביצוע העבודה בצרוף מסמך זה יהווה יחדיו ראייה מכרעת לביצוע כל פרטי השירות הנקובים בו ולהסכמת המזמין והחותם מטעמו לכל פרטי הזמנה זו. לצורך הזמנה זו המזמין ו/או החותם מטעם המזמין כולל גם כל מי שחתם בין כמזמין, בין כפונה ובין כמאשר על ההזמנה מטעם המזמין ולשון יחיד כוללת במשמע גם רבים וכך גם לשון רבים כוללת במשמע יחיד.
 6. מובהר בזאת שמלוא התמורה עבור השרות צריך להיות משולם בטרם מתן השרות. במידה ומלוא התמורה בגין השרות לא תשולם בטרם מתן השרות, תוכל טיק טק לסרב לבצע את העבודה או כל חלק ממנה, וזאת מבלי שהדבר יחשב כהפרת ההתקשרות בין המזמין ובין טיק טק, ומבלי שתהא למזמין כל זכות תביעה בגין הסרוב לבצע את העבודה או כל חלק ממנה. לחילופין,  תוכל טיק טק לבצע את העבודה ולעכב תחת ידיה את החומרה ו/או כל ציוד אחר של המזמין שהושאר אצלה על תשלום מלוא התמורה. זכות עכבון זו תתוסף על כל זכות עכבון העומדת לרשות טיק טק מכוח הדין. על האמור הינו מבלי לפגוע בזכותה של טיק טק לדרוש ו/או לתבוע מהמזמין תשלום עבור על העבודה או חלק ממנה שכבר בוצע בצירוף הצמדה וריבית כחוק על כל עיכוב. התשלום יבצוע על פי המחיר שאותו אישר המזמין בטרם מתן השרות.
 7. הזמנה זו תומצא למזמין, לרבות באמצעות פקסימליה, תחתם על ידו ותוצא בחזרה לטיק טק כשהיא חתומה. החותם מטעם המזמין יציין לצד חתימתו את שמו, כתובתו ומספר הזהות שלו וכן יאשר כי הינו מוסמך לחייב את המזמין בהזמנה זו וכי במידה ויסתבר שלא היה מוסמך לכך ו/או במידה והמזמין לא יקיים את התחייבותיו על פי הזמנה זו מכל סיבה שהיא, יהא חייב באופן אישי בקיום כל התחייבויות המזמין על פי תנאי הזמנה זו. החבות על פי נסוח סעיף זה תוטל על המזמין גם אם לא ציין את פרטיו ו/או מחק את האישור שלצד חתימתו.
 8. במידה ולא ידרש המכשיר חזרה על ידי המזמין בתוך תקופה של 60 יום מקבלתו בטיק טק, אזי תוכל טיק טק להעבירה לרשותה לצורך השמדה או מכירה לחלקים ללא כל הודעה נוספת למזמין. במקרה כזה לא תחול כל חבות שהיא מצד טיק טק כלפי המזמין והמזמין יחשב כמי שזנח את המכשיר וויתר על זכויותיו ביחס אליו לרבות זכות תביעה מכל מין וסוג שהוא לרבות הזכות לקבלת מידע אודות החומרה.
 9. המזמין מביע את הסכמתו לקבל עדכונים שוטפים מטיק טק באמצעות הדוא”ל.
 10. ידוע למזמין כי המכשיר שהעביר לטיק טק עשוי להיות פגוע ו/או המידע אשר נמצא עליו כבר נמחק ללא יכולת שיחזור. המזמין מאשר כי על טיק טק לא חלה כל אחריות לגבי החמרה במצב המכשיר ו/או מחיקה של מידע ממנו, וזאת מכל סיבה שהיא. אין טיק טק אחראית על נזק שיגרם כתוצאה מאובדן מידע אשר היה ברשותה, מכל סיבה שהיא. תקרת הגבלת האחריות של טיק טק לנזק כלשהו , תהיה בסכום מקסימלי של 200 ש”ח.
 11. כל המחירים הנקובים לעיל לא כוללים מע”מ.